Tổng quan

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) xây dựng nên một tổ chức kết nối và duy trì các mối quan hệ gắn bó lâu dài giữa tất cả các cựu sinh viên SIU với nhau, giữa các cựu sinh viên SIU với sinh viên hiện tại của trường, là nơi để các cựu sinh viên SIU có thể tham gia và đóng góp tích cực vào các hoạt động của trường.

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) luôn không ngừng tạo điều kiện để tất cả cựu sinh viên của trường được liên lạc, tham gia các hoạt động tại ngôi nhà chung SIU và tiếp tục phát triển truyền thống tốt đẹp của nhà trường.